Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Rozporządzenie w spr. RODO

 

Szanowni Państwo

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:
Administratorem Pani/Pana danych jest Nadleśnictwo Smardzewice 
97-213 Smardzewice ul.Główna 1a. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: smardzewice@lodz.lasy.gov.pl, los.nagorzyce@lodz.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 44 725 73 10 lub pisemnie na adres: ul. Główna 1a, 97-213 Smardzewice
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowa, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, NIP.
Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co często wiąże się z koniecznością przekazywania danych osobowych. Zatem, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane obsłudze serwisu rezerwacyjnego, obsłudze prawnej itp.
Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Nadleśnictwo Smardzewice Pani/Pana danych osobowych:
prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
prawo do sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden cel ich przetwarzania;
prawo do ograniczenia przetwarzania;
prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Dodatkowo ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Regulamin LOS „NAGÓRZYCE"

 

Kierownictwo Ośrodka będzie wysoko cenić Państwu współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji , zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w ośrodku. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie LOS „Nagórzyce"

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji , a także na stronie http://www.nagorzyce.lodz.lasy.gov.pl/regulamin

4. W LOS „Nagórzyce" obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym.

 

DOBA HOTELOWA

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju.

5.Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku , gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00, program komputerowy recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju według cen pełnych.

 

REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości min. 20% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku nie odwołania rezerwacji na min. 3 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do ośrodka, zaliczka nie zostaje zwrócona.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

8. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w ośrodku; albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie LOS „Nagórzyce".
 

USŁUGI

1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie opuszczenia pokoju powoduje brak możliwości powoływania się na nie w przyszłości.

2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom :
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę,
- sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny indywidualnie ustalony sposób załagodzić niedogodności.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym

przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

4. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia ośrodka.

7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

8. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do ośrodka w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

9. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 

USTALENIA INNE

1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej :

od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.